Formularz wyszukiwania

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych.

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

pdf

plik pdf - 279 KB

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220)

pdf

plik pdf - 907 KB

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558)

pdf

plik pdf - 128 KB

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym. (Dz.U. z 2002r. Nr 117, poz. 985)

pdf

plik pdf - 137 KB

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2002r. Nr 156, poz. 1301)

pdf

plik pdf - 159 KB

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590)

pdf

plik pdf - 141 KB

7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. (Dz.U. z 2009 Nr 31, poz. 206)

pdf

plik pdf - 147 KB

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578)

pdf

plik pdf - 287 KB

9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95)

pdf

plik pdf - 260 KB

10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179)

pdf

plik pdf - 694 KB

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 400)

pdf

plik pdf - 521 KB

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351)

pdf

plik pdf - 176 KB

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz.U. z 1997r. Nr 123)

pdf

plik pdf - 133 KB

14. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

pdf

plik pdf - 241 KB

15. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

pdf

plik pdf - 269 KB

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. z 2004r. Nr 229 poz. 2307)

pdf

plik pdf - 882 KB

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872)

pdf

plik pdf - 289 KB

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 1555)

pdf

plik pdf - 322 KB

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne. (Dz.U. z 2009 r. Nr 143, poz. 1515)

pdf

plik pdf - 287 KB

20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433)

pdf

plik pdf - 46 KB

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1311)

pdf

plik pdf - 1 947 KB

22. Zarządzenie w Nr 119/2009 Starosty Chrzanowskiego z dnia 6 sierpnia 2009 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

23. Zarządzenie nr 25/2012 Starosty Chrzanowskiegoz dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 71/2008 Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie powołania oraz określenia zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)