Formularz wyszukiwania

ZAGROŻENIE RADIACYJNE

ZAGROŻENIE RADIACYJNE

 

Promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 nanometrów [Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U.07.42.276 z późn. zm.).

 

 Pamiętaj!

Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie.

Zagrożenie radiacyjne może wystąpić w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub substancjami promieniotwórczymi.

 

 

 

Ten symbol, tzw. „koniczynka”, to znak promieniowania jonizującego. Umieszcza się go na urządzeniach lub pojemnikach zawierających źródła promieniowania, drzwiach laboratoriów, pojazdach, którymi takie źródła się przewozi. Symbol ten jest bardzo istotną informacją-ostrzeżeniem, ponieważ promieniowanie jonizujące nie działa na nasze zmysły.
W związku z tym:

Nie widzimy go! Nie słyszymy! Nie czujemy!

Jego wykrycie jest możliwe dopiero po użyciu specjalistycznych urządzeń detekcyjnych.

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:

 

 • Nie zbliżaj się do przedmiotów oznaczonych symbolem promieniowania jonizującego.
 • Nie dotykaj, nie demontuj, nie otwieraj pojemników, w których mogą znajdować się materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne (z którymi możesz mieć styczność np. podczas katastrofy drogowej z udziałem pojazdu transportującego materiały promieniotwórcze
 • lub rozszczepialne).
 • Nie zbliżaj się do materiałów promieniotwórczych lub rozszczepialnych nieznanego pochodzenia (np. porzuconych), nie kupuj ich, nie przechowuj w kieszeniach, biurkach, teczkach itp.


Pamiętaj też o trzech podstawowych zasadach ochrony radiologicznej:

 • im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania tym mniejsza dawka,
 • im dalej od źródła promieniowania tym bezpieczniej,
 • osłona osłabia promieniowanie.
 • W przypadku znalezienia przedmiotu nieznanego pochodzenia oznaczonego symbolem promieniowania jonizującego powiadom:


W czasie zagrożenia radiacyjnego :

 • Zachowaj spokój,
 • nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczych jest dla ciebie niebezpieczny,

komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego (np. z powodu poważnych awarii reaktorów jądrowych w państwach ościennych), będzie podany do publicznej wiadomości.

Nie ufaj plotkom! Nie wpadaj w panikę!


Uważnie i stale słuchaj oficjalnych komunikatów m.in. radiowych i telewizyjnych, zawierających informacje o:

 • zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej,
 • przewidywanym rozwoju sytuacji,
 • skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska,
 • sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony zdrowia (takich jak np. podanie preparatów jodu stabilnego).

POSTĘPUJ ZGODNIE Z TREŚCIĄ PODAWANYCH KOMUNIKATÓW!

W RAZIE ZALECENIA POZOSTANIA W DOMU:

 • zamknij okna i drzwi,
 • wyłącz wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
 • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe, zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu (budynku),
 • ukryj zwierzęta, inwentarz nakarm przechowywaną w zamknięciu paszą,przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce, przed schowaniem
 • niezabezpieczoną żywność dokładnie opłucz,
 • unikaj spożywania: żywności z twojego ogrodu, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia, wody z niepewnych źródeł, mleka od krów i kóz wypasanych na skażonym terenie lub karmionych skażoną paszą i pojonych skażoną wodą,
 • pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu odwołania zalecenia przez władze lokalne (służby ratownicze),
 • jeśli musisz wyjść na zewnątrz zakryj nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką itp.,
 • gdy powracasz z zewnątrz do miejsca schronienia:

– umyj całe ciało (łącznie z włosami), zmień buty i odzież,

– schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij (dalsze postępowanie zalecą lokalne władze).